PEPERIKSAAN TERTANGGUH UNTUK PELAJAR TERLIBAT BANJIR

PULAU PINANG, 29 Disember 2014 – Universiti Sains Malaysia (USM) membenarkan pelajar yang terkesan dengan bencana banjir untuk menduduki peperiksaan tertangguh secepat mungkin pada satu tarikh yang sesuai dan akan

...

USAHA USM BANTU MANGSA BANJIR

Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia (USM) Kelantan sudah menjadi tempat pelajar dari pelbagai universiti berkumpul iaitu berjumlah sekitar 80 orang, staf USM dan keluarga yang terkesan dengan banjir sekitar

...

BERHATI-HATI INTERPRETASI STATUS MEDIA SOSIAL

KUBANG KERIAN, 27 DisembeR 2014 - Orang ramai perlu menyemak dengan pihak berkuasa dan memahami status media sosial dalam konteks yang betul dan bukannya membuat kesimpulan mudah. 

...

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015