PROFESOR ASMA: BERUSAHA LONJAKKAN KECEMERLANGAN SEMUA

Suaranya sering mendapat perhatian dalam pelbagai persidangan dan pelbagai mesyuarat yang berkaitan dengan Pembangunan penyelidikan dan inovasi universiti, bukan sahaja di dalam negeri, tetapi juga di seluruh pelosok

...

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015