PEPERIKSAAN DI KAMPUS KESIHATAN PADA 5 JANUARI 2015

PULAU PINANG, 31 Dis.2014 -  Isnin 5 Januari 2015 hingga Selasa 20 Januari 2015 adalah tarikh baharu untuk pelajar-pelajar di Kampus Kesihatan Kubang Kerian, Kelantan menduduki peperiksaan setelah ditangguhkan ekoran

...

USM HARGAI LAWATAN MENTERI KESIHATAN

KOTA BHARU,, 31 Dis. 2014 - Universiti Sains Malaysia (USM) amat menghargai lawatan Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam ke Hospital USM semalam.

Menurut Naib Canselor, Profesor

...

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015