USM RAI ANAK-ANAK ISTIMEWA - PROGRAM “WE ARE FOR YOU”

jfngjk 640x480

PULAU PINANG, 1 April 2018 - Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (PPSK) Universiti Sains Malaysia (USM) kelmarin berjaya melaksanakan program “We Are For You” yang meraikan anak-anak istimewa.

Menurut pensyarah PP Sains Kemasyarakatan, Dr. Syazwani Drani, program yang dirancang ini berjalan lancar dengan bantuan dan sokongan dari pensyarah-pensyarah yang terlibat melalui platform kerja sosial PPSK.

jndfjg

Tambahnya, peserta yang hadir dari pelbagai negeri begitu bersungguh-sungguh demi mendapatkan ilmu dan kemahiran untuk anak-anak mereka yang teristimewa. 

“Terharu, sebak dan gembira bercampur baur melihat kegigihan ibu bapa yang hadir demi anak-anak yang dikasihi ini dan program ini pastinya tidak akan berjaya tanpa sokongan padu dari Bahagian Jaringan Industri dan Masyarakat (BJIM), Dekan PPSK Professor Dr. Azlinda Azman yang hadir bagi merasmikan program serta barisan ahli jawatankuasa,” katanya. 

ghj

Tidak dilupakan juga adalah barisan speaker yang hebat bagi setiap sesi seharian ini serta sukarelawan USM yang merupakan pelajar tahun akhir Kerja Sosial USM. 

Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah/Foto: Dr. Syazwani Drani

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015