PROJEK MIKRO PINJ: PELUANG PINJAMAN MIKRO UNTUK KAKITANGAN GRED 19 DAN KE BAWAH

Projek Pinjaman Mikro membuka peluang dengan memberi modal perniagaan kepada staf gred 19 ke bawah yang berminat untuk menjalankan perniagaan atau memajukan perniagaan sedia ada. Bersama-sama ini dilampirkan poster yang mengandungi maklumat lanjut projek. Sekiranya berminat, sila hubungi pihak urusetia – Puan Siti Nor Liana Mohd. Fazil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 04-6533165 atau Prof. Dato' Dr. Rashidah Shuib, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 09-767 7762. Terima kasih.

4AC2352B E071 4D55 B7ED 0224915D36AA

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015