USM LEPASI SASARAN PENGUNJUNG KPTN 2018 ZON KELANTAN

ytjdtyhjy 640x480

USM KUBANG KERIAN, 11 Mac 2018 - 46,126 orang merupakan satu jumlah yang jauh meninggalkan sasaran yang ditetapkan. Namun itulah hakikat sebenar jumlah pengunjung yang datang ke Karnival Pendidikan Tinggi Negara (KPTN) 2018 Zon Kelantan yang menutup tirai pada petang tadi. 

Karnival dua hari yang berlangsung di Stadium Mini, Kompleks Sukan 2, Kampus Kesihatan, Universiti Sains Malaysia (USM) itu mula dikunjungi seawal jam 9 pagi pada hari pertama ia dirasmikan. 

Pengarah Kampus, Kampus Kesihatan USM, Profesor Dato' Dr. Ahmad Sukari Halim yang ditemui semasa karnival tersebut berkata, beliau sangat teruja dengan kehadiran pengunjung yang terlalu ramai ke karnival ini.

tyt6yr

"Kami mengadakan karnival ini di dalam kampus untuk mendekatkan masyarakat terutamanya pelajar yang berkeinginan menyambung pelajaran di USM, dapat merasai suasana kampus secara lebih dekat di samping mendapatkan informasi pendidikan serta melihat pameran pendidikan kesihatan yang turut diadakan.

"Kejayaan sebesar ini tidak mampu diraih tanpa kerjasama ahli jawatankuasa kerja yang komited melunaskan tanggungjawab sejak beberapa bulan yang lalu," tambah beliau.

Sukari juga menjelaskan jumlah pengunjung yang ramai tidak dapat dicapai tanpa promosi menyeluruh dengan kerjasama Kelantan FM, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK) dan pelbagai jabatan serta organisasi termasuklah Syarikat Kenderaan Melayu Kelantan (SKMK) yang menyediakan perkhidmatan bas percuma dari stesen bas Kota Bharu ke Kampus Kesihatan USM.

eytjyuhyhstr 

KPTN 2018 Zon Kelantan telah dirasmikan oleh Ketua Pengarah, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Negara, Datin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir.

Teks: Lailatul Hafiza Abdul Rashid

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015