NOORILHAM BIN ISMAIL PEMENANG PINGAT EMAS PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA

hjkhjkjhhj

10 Februari 2018 - Setinggi-tinggi tahniah kepada Noorilham bin Ismail, 28, pelajar Orang Kelainan Upaya (OKU) penglihatan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia (USM) berasal dari Felda Lok Heng Selatan, Kota Tinggi, Johor yang menerima Pingat Emas Persatuan Sejarah Malaysia pagi ini.

Anugerah disampaikan oleh Pro Canselor Universiti Teknologi MARA (UiTM) Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman Arshad.

Pihak Persatuan Sejarah Malaysia mewujudkan anugerah ini sejak 1998 sebagai cara untuk meningkatkan minat dan menggalakkan kajian yang bermutu tentang sejarah. Ia dianugerahkan kepada siswazah terbaik dalam kursus Sejarah Malaysia, gabungan keputusan semua tahun pengajian.

Teks: Mohamad Abdullah

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015