LAWATAN NC KE KAMPUS KEJURUTERAAN

usm vc visited engineering campus 39468147062 o

NIBONG TEBAL, 5 Januari 2018 - Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Dato’ Dr. Asma Ismail menghadiri majlis bual bicara dan perbincangan bersama warga dua pusat pengajian Kampus Kejuruteraan USM di sini dalam usaha mengukuhkan pencapaian seiring dengan halatuju Universiti.

Dua pusat pengajian (PP) berkenaan adalah PP Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral serta PP Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, dengan turut disertai oleh Pengarah Kampus Kejuruteraan, Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria, kakitangan akademik dan pentadbiran kedua-dua pusat pengajian.

usm vc visited engineering campus 39468187262 o

Dekan bagi kedua-dua buah pusat pengajian iaitu Profesor Dr. Zuhailawati Hussain dan Profesor Ir. Dr. Mohd Rizal Arshad membentangkan hala tuju setiap pusat pengajian dalam memperbaiki ranking dan juga dari segi penawaran kursus-kursus yang lebih relevan dalam era 4th Industrial Revolution pada masa kini.

Program berkenaan juga diadakan bertujuan mencari nic area yang dapat diperkukuhkan bagi melonjak pencapaian bidang kejuruteraan di USM, selain pertemuan secara eksklusif bersama NC bagi membincangkan pelbagai perkara yang berkait dengan pengurusan dan pembangunan PP di Kampus Kejuruteraan.

usm vc visited engineering campus 39468144792 o

usm vc visited engineering campus 39498342071 o

Kedua-dua pusat pengajian berkenaan ditubuhkan pada tahun 1986.

Teks: Marziana Mohamed Alias

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015