MUHAMMAD KHALIS IRFAN PIMPIN BACAAN IKRAR PELAJAR BAHARU

DSC 4855 800x600

PULAU PINANG, 6 September 2017 – Pelajar baharu dari Pusat Pengajian Komunikasi (PPK) Universiti Sains Malaysia (USM) Muhammad Khalis Irfan Khobil dipilih memimpin bacaan ikrar pelajar baharu di sini semalam.

Muhammad Khalis Irfan terpilih dalam kalangan lebih 2,800 orang pelajar baharu yang mendaftar sebagai pelajar rasmi USM di Kampus Induk USM, Pulau Pinang.

Bacaan Ikrar dan penandatanganan akujanji adalah tradisi USM sebagai seorang pelajar baharu agar patuh kepada tatacara dan undang-undang yang ditetapkan oleh USM.

Muhammad Khalis Irfan juga mewakili seluruh pelajar menyerahkan borang akujanji yang telah ditandatangani tersebut kepada Naib Canselor USM, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail sebagai simbolik majlis.

DSC 4869 800x600

Pada majlis yang sama, turut diadakan sambutan kemerdekaan yang disambut dengan sederhana tetapi meriah dengan persembahan sulung nyanyian lagu-lagu patriotik oleh para pelajar baharu di hadapan pengurusan tertinggi USM.

Teks: Nor Rafizah Md Zain / Foto: Mohd Fairus Md Isa 

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015