3,931 MENDAFTAR MASUK KE MENARA ILMU

WhatsApp_Image_2017-09-03_at_3.48.03_PM.jpeg

Universiti Sains Malaysia (USM) hari ini menerima pendaftaran pelajar baharu untuk Sidang Akademik 2017/2018 yang berlangsung meriah hari ini di kampus induk dan kampus kejuruteraan.

WhatsApp_Image_2017-09-03_at_10.23.43_AM.jpeg

EAM 7937 800x600

Bagi Sidang ini, USM menerima sejumlah 3,931 pelajar baharu mengikuti program ijazah sarjana muda (penuh masa) di ketiga-tiga kampusnya.

Tahniah kepada semua pelajar baharu!

Klik Like laman Facebook rasmi USM [https://facebook.com/USMOfficial1969/] untuk melihat foto-foto suasana hari pendaftaran ini.

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015