USM TERUSKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SESI PENGAMBILAN 2017/2018

21192001 1522337837827244 1654639932060343779 n

PULAU PINANG, 31 Ogos 2017 - Pendaftaran pelajar baharu akan diteruskan di Universiti Sains Malaysia (USM) sepertimana yang telah dirancang walaupun hari Isnin, 4 September 2017 diisytihar Cuti Umum oleh YAB Perdana Menteri berikutan kejayaan negara di Temasya Sukan SEA 2017.

Pihak Universiti mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua bakal-bakal pelajar yang telah menerima tawaran untuk melanjutkan pengajian di Universiti Sains Malaysia.

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015