USM-RICD SUMBANG KERUSI RODA KHAS KEPADA OKUWhatsApp Image 2017 08 29 at 11.51.44 AM

PULAU PINANG, 29 Ogos 2017 - Universiti Sains Malaysia (USM) melalui kolaborasi dengan Rajanagarindra Institute of Child Development, Thailand (RICD) hari ini mengadakan Program Pengubahsuaian Khas dan Penyerahan Kerusi Roda kepada Orang Kelainan Upaya (OKU).

Pada tahun ini, pihak RICD bermurah hati untuk mendermakan 25 buah kerusi roda yang bernilai 365,000 Baht (RM47,000).

Menurut Pengarah Jaringan Komuniti Bahagian Jaringan Industri dan Masyarakat, Tuan Syed Yusof Syed Kechik, program ini telah dapat membantu ramai masyarakat OKU di Malaysia serta di Selatan Thailand.

WhatsApp Image 2017 08 29 at 11.52.03 AM

WhatsApp Image 2017 08 29 at 11.53.40 AM

“USM sebagai sebuah universiti yang memberi tumpuan kepada masyarakat OKU, merasa bangga kerana dengan usaha ini, ia dapat membantu masyarakat OKU di Malaysia dan di Selatan Thailand.

"Anda semua amat bertuah kerana terpilih menjadi penerima kepada kerusi roda yang dibawa khas dari Thailand dan peluang ini amat jarang kerana setiap tahun hanya segelintir sahaja yang menerima kerusi roda," jelasnya yang mewakili Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Profesor Dr. Abdul Rahman Mohamed.

WhatsApp Image 2017 08 29 at 11.52.17 AM

Syed Yusof juga mengucapkan tahniah kepada Pasukan Kerusi Roda Pusat Pengajian Sains Kesihatan (PPSK) kerana berjaya menjadikan projek ini sebuah projek yang ‘sustainable’ sejak ia dimulakan pada tahun 2013.

Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015