NAIB CANSELOR TERIMA KUNJUNGAN HORMAT NAIB PRESIDEN NUS

EAM 6561 800x600

PULAU PINANG, 18 Ogos 2017 – Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Datuk Dr. Asma Ismail menerima kunjungan hormat Naib Presiden (Perhubungan Universiti dan Global) National University of Singapore (NUS), Profesor Dr. Andrew Wee baru-baru ini serta membincangkan potensi kolaborasi untuk kedua-dua buah universiti.

Kedua-dua pihak bersetuju bahawa kolaborasi USM-NUS dapat diperkukuhkan lagi dengan adanya penandatanganan Memorandum Perjanjian sama ada untuk pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan mahupun pertukaran staf atau pelajar.

Menurut Naib Canselor, jalinan kerjasama USM-NUS akan dibincangkan dengan lebih lanjut dan dipertimbangkan pada masa hadapan.

Andrew Wee hadir ke USM bagi menyampaikan ceramah bertajuk “The Molecule-2D Transition Metal Dichalcogenides Interface” yang dianjurkan oleh Institut Penyelidikan dan Teknologi Nano Optoelektronik (INOR) bersama dengan Pusat Pengajian Sains Fizik USM.

Turut hadir ialah Pengarah Pusat Mobiliti dan Kolaborasi Antarabangsa (IMCC) USM, Dr. Muhizam Mustafa dan Pensyarah INOR, Dr. Ng Sha Shiong.

Teks: Nor Rafizah Md. Zain

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015