PRN USM KAJI KESAN PENDEDAHAN DIOXINS DALAM KALANGAN ANGGOTA BOMBA

  DSC4390 800x600

KUALA LUMPUR, 24 Julai 2017 – Universiti Sains Malaysia (USM) melalui Pusat Racun Negara (PRN) menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) bagi mengkaji kesan pendedahan dioxins dalam kalangan anggota bomba.

Menurut wakil Naib Canselor USM yang juga ketua penyelidik, Profesor Dato’ Dr Mohamed Isa Abd Majid kajian ini adalah yang pertama seumpamanya di Asia Tenggara.

 DSC4397 800x600

“Secara spesifik, kajian ini adalah untuk mengkaji pendedahan Polychlorinated Dibenzo Dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzo Furans (PCDFs) dan dioxin-like Polychlorinated Biphenyl (dl-PCBs) dalam kalangan anggota bomba hasil dari pemadaman kebakaran hutan, belukar dan hutan gambut yang dihadapi semasa keadaan berjerebu di rantau ini. Kumpulan bahan kimia dioxins ini boleh menyebabkan kanser,” kata Mohamed Isa.

“Seramai 32 anggota JBPM daripada 400 anggota akan dipilih bagi diambil serum darah untuk analisis makmal bagi menilai kandungan PCDDs, PCDFs dan dl-PCBs,” tambahnya.

Kajian tersebut akan melibatkan anggota JBPM dari Kelantan, Pahang, Johor dan Selangor serta dibiayai oleh geran penyelidikan Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) bernilai RM97,000.

 DSC4408 800x600

 DSC4429 800x600

Turut hadir menyaksikan majlis MoU ini adalah Ketua Pengarah JBPM, Datuk Wira Hj. Wan Mohd Nor Hj. Ibrahim dan bagi pihak JBPM MoU ditandatangan oleh Penolong Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan JBPM, Ahmad Izram Osman.

Teks & foto sumbangan: Ahmad Shalihin Mohd Samin/Suntingan: Nor Rafizah Md Zain.

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015