USM DAN CELCOM PERTINGKATKAN USAHA DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN

celcom 1

NIBONG TEBAL, 18 Jun 2017 – Universiti Sains Malaysia (USM) dan syarikat telekomunikasi Celcom Axiata Berhad (Celcom) berkolaborasi bersama untuk mempertingkatkan usaha pembangunan dalam bidang keusahawanan kepada pelajar USM.

Menurut Naib Canselor USM, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, usaha dan perkembangan bidang keusahawanan ini adalah penting dan wajar diperluaskan selaras dengan tuntutan pasaran hari ini yang lebih mengutamakan kelahiran Job Creators berbanding dengan Job Seekers.

IMG 4108

“Bagi pihak USM, kami membuka peluang kepada staf Celcom untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang tertentu di USM,” kata Asma. 

Usaha ini dimeterai melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman (MoU) yang diadakan Jumaat lalu di Kampus Kejuruteraan USM di sini.

Pada majlis yang sama, Ketua Tanggungjawab Korporat & Perhubungan Kerajaan Celcom, Saiful Bahrin Abd. Ghaffar menyumbangkan zakat berjumlah RM100,000 kepada Tabung Zakat, Yayasan USM untuk diagihkan kepada pelajar asnaf di USM. 

celcom 2

IMG 4164

IMG 4159

Sumbangan zakat ini kemudiannya diserahkan kepada 10 asnaf di Kampus Kejuruteraan yang berjumlah RM400 setiap seorang sebagai permulaan.

“Untuk para pelajar yang telah menerima zakat pada hari ini, gunalah wang ini untuk pengajian anda serta menampung keperluan harian di kampus ini nanti. Jadilah pelajar yang sering ingat akan jasa kedua ibu bapa anda dan belajar bersungguh-sungguh,” pesan Naib Canselor.

IMG 4145

Hadir sama menandatangani MoU adalah Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni) USM, Profesor Dato’ Dr. Adnan Hussein dan Pengurus Pemasaran Wilayah Utara Celcom, Farizad Khan Mohd Ali.

Teks: Nor Rafizah Md Zain/Foto: Mohd Fairus Md Isa 

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015