PAUSM LANTIK AJK EKSEKUTIF 2017-2019 BAHARU, KEKAL DZULKIFLI ABDUL RAZAK SEBAGAI PRESIDEN

alumni

USM, PULAU PINANG, 18 Mac 2017 - Persatuan Alumni Universiti Sains Malaysia (PAUSM) hari ini mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan untuk kali ke-21 di Dewan Persidangan Universiti Sains Malaysia.

alumni 2

Mesyuarat pada hari ini juga adalah untuk Pelantikan Ahli Jawatankuasa Eksekutif 2017-2019 yang baharu dan dalam pemilihan, Presiden PAUSM adalah kekal iaitu Profesor Tan Sri Dato' Dzulkifli Abdul Razak, Timbalan Presiden Mohd Zulkarnain Mohamad Tajulariffin, Setiausaha Dr. Daisy Kee Mui Hung, Penolong Setiausaha Nur Mariyam Musa, Bendahari Dr. Tan Cheng Ling dan Juruaudit Khairul Annuar Yunus dan Dr. Shazlina.

 alumni 3

alumni 40

Manakala barisan AJK PAUSM pula terdiri daripada Dr. C Ahmad Ezanee Che Mansor, Andy Siti Nurhidayah Rahim, Faizul, Dato' Sofian Ahmad dan Noriah Mohamed.

alumni 45

Antara aktiviti sepanjang tahun 2016 oleh PAUSM adalah Awesome Talk Series oleh Tan Sri Nor Mohamed Yakcop; Majlis Berbuka Puasa PAUSM Bersama Keluarga; Program AUSM Awesome Nite; Projek Komuniti PAUSM - Learn English Programme dan lain-lain lagi.

Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015