NAIB CANSELOR GARISKAN STRATEGI DAN USAHA USM MEMACU KECEMERLANGAN

Naib Canselor Universiti Sains Malaysia Profesor Dato' Dr. Omar Osman akan menggariskan 5 strategi dan 115 program untuk dilaksanakan sepanjang 2015 dalam membolehkan USM memacu kecemerlangan.

Hal ini adalah antara intipati utama dalam Perutusan Naib Canselor Bersama-sama Untuk Kecerlangan Universiti (BUKU) 2015 yang bertajuk Memacu Kecemerlangan Pengajian Tinggi Negara pada hari Rabu 21 Januari 2015,  jam 9.30 pagi di Dewan Tuanku Syed Putra, USM Pulau Pinang.

Antara lain Omar akan menyentuh usaha memperkukuhkan kedudukan USM di dunia dalam bidang akademik, penyelidikan, pembangunan pelajar dan libat sama komuniti dengan mengumumkan beberapa inisiatif baharu termasuk dalam usaha membantu negara dalam pasca banjir besar.

Naib Canselor akan menyampaikan bantuan ehsan untuk warga USM yang menjadi mangsa bencana alam serta sijil penghargaan kepada sukarelawan USM yang membantu dalam operasi semasa dan sesudah berlakunya banjir besar di Pantai Timur Malaysia. Teks: Mohamad Abdullah

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015