USM-USK JALIN KERJASAMA PERKASA AGENDA PENDIDIKAN DAN PENYELIDIKAN SERANTAU

IMG 0016

USM PULAU PINANG, 11 Nov. 2022 – Universiti Sains Malaysia (USM) hari ini telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) bersama Universiti Syiah Kuala (USK), Indonesia bagi bekerjasama membina kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan serantau.

Majlis penandatanganan MoU tersebut disempurnakan oleh Profesor Dato’ Gs. Dr. Narimah Samat, Yang Menjalankan Fungsi Naib Canselor USM bersama Rektor USK, Profesor Dr. Ir. Marwan, secara dalam talian (Webex).

Kerjasama itu merupakan satu kerjasama murni dan strategik dalam usaha sama untuk memperkasa agenda pendidikan dan penyelidikan di rantau nusantara melalui Program SAINSed, agar pengalaman pembelajaran yang cemerlang di kedua-dua kampus iaitu USM dan USK dapat dinikmati oleh para pelajar, penyelidik dan pensyarah.

MoU tersebut adalah kesinambungan pemeteraian kerjasama yang telah dan sedang berlangsung antara USM-USK dan kini hubungan di antara penyelidik/pensyarah bagi kedua-dua kampus telah menjadi lebih akrab dan luas terutamanya dalam mewacanakan pelbagai idea dan inisiatif bagi mendepani cabaran kelestarian serantau dan global.

Hadir sama adalah Timbalan Rektor, Perancangan, Kerjasama dan Perhubungan Awam, USK, Dr. Ir. Taufiq Saidi; Ketua Program SAINSed USM, Profesor Madya Ts. Dr. Muhammad Izzuddin Syakir Ishak; wakil Institut Penyelidikan dan Perkhidmatan Komuniti USK, Dr. Sulastri, M. Si dan pegawai-pegawai utama USM dan USK.

Teks: Nur Farrah Ezlin Mohd Suhaimi/Foto: Mohd Fairus Md Isa

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015