HEBAHAN PECAHAN SIDANG UPACARA KONVOKESYEN KE-58 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2020

Upacara Konvokesyen kali ini adalah untuk graduan tahun 2020 dan akan dilaksanakan dengan pematuhan prosedur operasi standard (SOP) yang ketat.

Hanya graduan yang lengkap dua dos vaksin sahaja dibenarkan menyertai upacara konvokesyen pada kali ini bagi Sidang 2 hingga Sidang 10 di Dewan Tuanku Syed Putra (DTSP).

Penganugerahan semua ijazah akan dijalankan secara satu sesi setiap hari.

WhatsApp_Image_2021-11-13_at_23.46.06.jpeg

#usm #welead #konvokesyen #58

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015