NC USM TERIMA KUNJUNGAN KETUA EKSEKUTIF PTPTN

USM PULAU PINANG, 30 Jun 2020 – Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) yang baru dilantik, Ahmad Dasuki Abdul Majid hari ini mengadakan kunjungan hormat ke Universiti Sains Malaysia (USM).

Dalam sesi kunjungan kepada Naib Canselor USM, Profesor Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan dan pengurusan tertinggi USM itu, pelbagai perkara dibincangkan antara kedua-dua pihak berkaitan pendidikan dan kerjasama yang dapat dijalin di masa hadapan.

WhatsApp_Image_2020-06-30_at_11.10.26.jpeg

Perbincangan di Bilik Persidangan Canselori (CCR) itu turut disertai oleh Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni USM, Profesor Dr. Aldrin Abdullah serta pegawai-pegawai utama dan negeri berkaitan PTPTN.

Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah/Infografik: Ebrahim Abdul Manan

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015