NC USM TERIMA KUNJUNGAN HORMAT PENGARAH BMI JPA

EAM 6236 edited

USM PULAU PINANG, 24 Januari 2020 – Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) Profesor Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan baru-baru ini menerima kunjungan hormat daripada delegasi Bahagian Pembangunan Modal Insan (BMI) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang diketuai oleh Pengarah BMI, Dato’ Dr. Zulkapli Mohamed.

Sesi kunjungan hormat itu diadakan sempena lawatan kerja sehari pihak BMI JPA ke USM. Antara wakil BMI JPA yang turut hadir ialah Timbalan Pengarahnya, Yusri Razalli@Ghazali.

Dalam perjumpaan hampir sejam itu, kedua-dua pihak mengadakan perbincangan yang menjurus kepada memperluas dan memperkukuhkan jaringan kerja dan kolaborasi strategik serta penerokaan peluang dan bidang kerjasama baharu dalam pembangunan modal insan.

EAM 6252 edited

Selain itu, pihak BMI JPA juga mengadakan perbincangan dengan Pendaftar USM, Dr. Musa Ali dan mantan Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi USM, Dato’ Dr. Muhamad Jantan berkenaan dengan sistem pengurusan sumber manusia (HRM) yang dibangunkan oleh Pusat Inovasi dan Produktiviti Pentadbiran Awam (PiPPA) USM.

EAM 6223 edited

Zulkapli yang juga alumni USM, berkata pihaknya berminat untuk menerapkan sistem ini dalam institut latihan awam di seluruh Malaysia untuk tujuan penilaian kompetensi dan kenaikan pangkat dalam Dasar Pembangunan Sumber Manusia yang akan dilancarkan pada bulan Februari/Mac 2020.

EAM 6262 edited

BMI bertanggungjawab dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar latihan dan penajaan bagi memenuhi keperluan strategik pembangunan modal insan sektor awam dan negara.

Teks: Tan Ewe Hoe

 

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015