CHE MAT JUSOH TERIMA ANUGERAH KHAS GAMELAN TRADISIONAL MELAYU 2018

gfbgf

KUALA TERENGGANU, 30 Oktober 2018 – Adiguru atau Raja Rebab terkemuka, Che Mat Jusoh, 65, hari ini menerima Anugerah Khas Gamelan Tradisional Melayu 2018 oleh Kerajaan Negeri Terengganu.

Majlis ini telah mengiktiraf sumbangan 17 orang tokoh, penggiat serta aktivis gamelan tradisional Melayu yang telah banyak menabur jasa dan sumbangan kepada seni tradisional ini sejak bertahun dahulu.

Menurut Che Mat di laman sosialnya, beliau berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Terengganu, Universiti Malaysia Trengganu (UMT) dan Lembaga Muzium Negeri Trengganu di atas apresiasi ini.

Menyingkap mengenai Che Mat, beliau merupakan seorang yang terkenal dalam kalangan peminat permainan tradisional sebagai Che’ Mat Raja Rebab dan telah berjaya membuat perubahan terhadap sistem penjarian Rebab menggunakan note muzik serta mencipta rebab baharu menggunakan kaedah baharu.

Che’ Mat Jusoh memulakan kerjayanya dengan Universiti Sains Malaysia (USM) pada November 1978 dan kemudiannya dilantik sebagai Jurulatih Kebudayaan pada tahun 1979 sehinggalah bersara pada tahun lalu setelah 37 tahun berjuang sebagai seorang seniman yang mengajar begitu ramai mahasiswa sama ada dalam kuliah rasmi mahu pun sebagai pengajar ko-kurikulum.

Beliau banyak berjasa kepada USM yang amat dekat di hatinya. Beliau banyak membantu bahagian drama teater dan bahagian seni muzik termasuklah kuliah-kuliah yang diajar oleh tokoh seni terkemuka negara Profesor Emeritus Mohamad Ghouse Nasuruddin.

Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015