PINDAAN TARIKH PERUTUSAN NAIB CANSELOR (BUKU 2015)

Dengan penuh takzimnya dimaklumkan bahawa Perutusan Naib Canselor, Bersama-sama untuk Kecemerlangan Universiti (BUKU) 2015 dipinda tarikhnya untuk Kampus Induk dan Kampus Kejuruteraan seperti berikut:

Di Kampus Induk Pulau Pinang pada Rabu, 21 Januari 2015, 9.30 pagi di DTSP;

Di Kampus Kejuruteraan pada Jumaat, 23 Januari 2015, 9.30 pagi di Auditorium Kompleks Dewan Kuliah.

Manakala di Kampus Kesihatan kekal seperti perancangan asal pada hari Ahad, 25 Januari 2015, jam 9.30 pagi di Dewan Utama.

Pada tahun ini  fokus perutusan tahunan Naib Canselor ialah BUKU 2015: Memacu Kecemerlangan Pengajian Tinggi – Model APEX 2 USM.

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015