Display #
Title Created Date Hits
Bina empangan di hulu Kelantan 16 February 2015 381
Bina empangan di Gua Musang 16 February 2015 402
Bina empangan atasi bencana 16 February 2015 382
Usaha wujud akta urus bencana 16 February 2015 385
Perkemas urus musibah 16 February 2015 395
'Brace for more disasters' 16 February 2015 371
Memorandum signals start of marine scienve projects 16 February 2015 346
Hasrat tabur bakti kembali di USM 16 February 2015 374
Perkasa program keusahawanan 12 February 2015 534
Kongsi amalan terbaik APEX 12 February 2015 473

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015