DEKAN PENGAJIAN SISWAZAH IPTA BERKUMPUL BINCANG HALA TUJU IJAZAH TINGGI NEGARA

 
ips 4
 
USM, PULAU PINANG, 17 Mei 2017 – Dekan-Dekan Pengajian Siswazah seluruh Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) hari ini berkumpul di Universiti Sains Malaysia (USM) selaku tuan rumah bagi membincangkan pembangunan hala tuju dan dasar polisi Ijazah Tinggi sempena Mesyuarat Majlis Dekan Pengajian Siswazah (MDPS) ke-48.
 
Majlis Mesyuarat dirasmikan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), USM, Prof. Dr. Ahmad Farhan Mohd. Sadullah bakal membincangkan hal ehwal semasa Ijazah Tinggi di Malaysia serta perkara berbangkit yang mampu diketengahkan ke peringkat lebih tinggi.
 
ips 6
 
Pada majlis tersebut, Ahmad Farhan mengharapkan MDPS sebagai platform terbaik dan efektif bagi membincangkan isu yang dihadapi berkenaan Ijazah Tinggi termasuklah isu MQA, pelajar antarabangsa dan kementerian terutamanya bagi mencari penyelesaian terbaik demi pendidikan tinggi negara.
 
Katanya, mesyuarat Majlis Dekan Pengajian Siswazah (MDPS) ke-48 diharap mampu mengubah dasar polisi yang membataskan usaha-usaha setiap Institut Pengajian Siswazah di universiti, seterusnya menyemarakkan lagi impak dan kualiti Ijazah Tinggi universiti-universiti di Malaysia.
 
Teks: Mohd Azrul Mohd Azhar / Foto: Mohd Fairus Md. Isa
 

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015