BERHATI-HATI INTERPRETASI STATUS MEDIA SOSIAL

KUBANG KERIAN, 27 DisembeR 2014 - Orang ramai perlu menyemak dengan pihak berkuasa dan memahami status media sosial dalam konteks yang betul dan bukannya membuat kesimpulan mudah. 

Mengulas status media sosial "Kubang Kerian" yang meminta para pelajar Perubatan tampil membantu, Pengarah Hospital Universiti Sains Malaysia (USM) Dato' Dr. Zaidun Kamari berkata, para pelajar Sains Perubatan sememangnya banyak membantu pegawai-pegawai bertugas tetapi ini tidak bermakna mereka mengambil alih tugas doktor bertugas. 

"Mereka membantu para doktor apatah ini adalah juga sepatutnya menjadi sebahagian dari pembelajaran untuk membantu para pesakit, bukan sahaja pada waktu seperti ini tetapi juga dalam keadaan biasa," kata Zaidun. 

Menjelaskan lebih lanjut, Zaidun berkata, sememangnya pihak hospital memerlukan bantuan semua pihak pada waktu ini namun tugas profesional doktor perubatan dalam kalangan Doktor Perubatan di Hospital USM tetap menjadi keutamaan. 

Tambahnya, USM turut mendapat bantuan dalam kalangan doktor-doktor perubatan sama ada dari hospital lain di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia terutamanya Hospital Raja Perempuan Zainab (HRPZ) Kota Bharu tetapi juga hospital universiti-universiti lain. 

"Ini penting difahami untuk mengelak salah faham dan salah tafsiran, malah Hospital USM dan USM berterima kasih kepada semua pihak yang membantu seperti Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), semua universiti lain apatah lagi para sukarelawan dan pelajar yang membantu dalam keadaan seperti ini," tambah Zaidun. 

Pagi ini Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi KPM Profesor Dato' Dr. Asma Hj. Ismail mengadakan perjumpaan dengan Pengarah Kampus Kesihatan USM, Profesor Dato' Dr. Mafauzy Mohamed, Dekan Pusat Pengajian Sains Perubatan USM Profesor Dr. Ahmad Sukari Halim, Pengarah Hospital USM dan pegawai-pegawai utama USM di Kampus Kesihatan untuk berbincang keperluan Hospital USM dan hal-hal lain yang berkaitan pengurusan mangsa banjir di sana dengan bantuan tambahan RM3.5 juta. Teks: Mohamad Abdullah 

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015