SIMPOSIUM KEBANGSAAN ISLAM BINCANG ISU VAKSIN DARI PERSPEKTIF ISLAM

IMG 20150608 WA0002

KUBANG KERIAN, 8 Jun 2015 - Perkembangan dan ledakan teknologi pada hari ini tidak dapat dielakkan oleh umat Islam di seluruh dunia yang membawa sama pelbagai isu termasuk dalam bidang perubatan yang memerlukan perhatian dan penyelesaian yang sewajarnya dengan terlebih dahulu berusaha memahami dalam perspektif syarak.

Menurut Pengerusi Simposium Islam 2015 yang diadakan di sini Dr. Mujahid Bakar, simposium  ini bertujuan untuk memberi kefahaman serta menangani isu-isu yang timbul menurut perspektif hukum Islam dan perubatan moden.

IMG 20150608 WA0001

IMG 20150608 WA0003

Jelas Pensyarah Kanan Unit Sains Interdisiplin, Pusat Pengajian Sains Kesihatan (PPSK) itu pelbagai isu  dikupas oleh para pembentang bagi merungkai isu seperti vaksinasi dengan integrasi ilmu-ilmu Syarak dan Sains Kesihatan yang diwakili oleh ahli akademik, pegawai-pegawai agama, ahli kesihatan profesional, persatuan orang ramai dan badan-badan korporat.

Simposium ini juga diharap dapat memberi pendedahan tentang vaksinasi dari perspektif syarak dan perubatan  dengan memberi pendedahan kepada ahli profesional kesihatan terhadap kepentingan panduan syarak berkaitan isu vaksinasi.

Seramai 150 orang peserta menyertai simposium ini melibatkan pegawai-pegawai dari Kementerian Kesihatan Malaysia, pegawai-pegawai penyelidik dari jabatan agama Islam negeri, pegawai-pegawai istiadat Jabatan Mufti, pegawai-pegawai kesihatan negeri dan saintis dari institusi pengajian tinggi untuk berkongsi ilmu dan mengupas isu-isu yang berkaitan.

IMG 20150608 WA0000

Simposium Kebangsaan Islam: Vaksin Daripada Perspektif Islam 2015 ini dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Dato' Hj Razali bin Shahabuddin.

"Kerjasama di antara USM dengan Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kelantan (JAHEIK) melalui Akademi Fikah Perubatan dalam penganjuran simposium ini adalah permulaan yang baik bagi semua pihak untuk terus menjalin kerjasama yang lebih erat bagi merungkai  permasalahan isu-isu yang berkaitan dengan perubatan dan kesihatan serta menjadi model untuk penubuhan sekretariat di setiap jabatan agama di Malaysia untuk  membantu kerajaan melaksanakan prinsip Syariah dalam perkidmatan kesihatan di Malaysia," katanya.

IMG 20150608 WA0004

Antara fokus perbincangan ialah  usaha mewujudkan   penanda aras kepada pengamal perubatan  dalam mengaplikasikan penggunaan vaksin selaras dengan tuntutan syarak yang meliputi Maqasid Syariah Dalam Vaksinasi, Fatwa-Fatwa Vaksin di Malaysia, Salur Galur Penghasilan Vaksin Harapan Pengguna Malaysia Terhadap Vaksin, Penentuan Produk Halal dan Haram di Pasaran, Sejarah, Harapan dan Masa Depan Vaksin di Malaysia.

"Adalah menjadi harapan saya agar simposium ini dapat memberikan peluang dan ruang kepada semua peserta untuk bertukar-tukar pendapat dan idea baru ke arah mempertingkatkan perkhidmatan kesihatan di Malaysia yang berlandaskan syariah Islam," kata Razali.

Turut hadir  adalah Pengarah JAHEIK Dato' Hj Che Mohd Rahim Hj Jusoh, Pengarah Hospital USM yang mewakili Pengarah Kampus Kesihatan Dato' Dr. Zaidun Kamari dan Timbalan Dekan (Akademik) PPSK Profesor Madya Dr. Pim Chau Dam. - Teks: Mohamad Iqmal Mathlan/Foto: Mohd Hafiz Yaacob & Wan Salizawati 

Share This

Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre
Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia
Client Feedback / Comments
| USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015